ග්‍රාම නිලධාරි වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ නම
314 අඹගමුව දකුණ
314 A අඹගමුව නැගෙනහිර
314 B අඹගමුව උතුර
314 C සෙල්ලිපිගම
314 D හෝමාගම
314 E කළවැල්දෙණිය
314 F දෙහිගස්තැන්න
314 G හැබ්බෑකන්ද 
315  තීනියගල
315 A ගිනිගත්හේන
315 B සමන්සිරිගම
315 C විදුලිපුර දකුණ 
315 D විදුලිපුර උතුර 
316  බුලත්ගම
316 A රම්පාදෙණිය
316 B ගෝනාවල 
316 C කළුගල
316 D පිටවල
316 E මිල්ලගහමුල 
316 F දාගම්පිටිය
316 G කෙහෙල්වරාව
317  කිරිවන්එළිය
317 A ලක්ෂපාන
317 B  වග්ගම  
317 C මොරහේනගම 
318 පොල්පිටිය 
318 A හිටිගේගම
318 B හඟරාපිටිය
318 C මිනුවන්දෙණිය 
318 D ජම්බුතැන්න  
318 E කොත්තැල්ලෙන
319 දික්ඔය
319 A දික්ඔය දකුණ
319 B හැටන් උතුර 
319 C හැටන් බටහිර 
319 D හැටන් දකුණ
319 E හැටන් නැගෙනහිර
319 F බගවන්තලාව  දකුණ 
319 G කර්කස්වර්ල්ඩ්
319 H නිව්වැලිගම
319 I ඇන්ෆිල්ඩ්  
319 J වනරාජා 
319 K ලෙතන්ටි
319 L ඉන්ජස්ට්‍රි
319 M ටිලරි  
319 N බොගවානා 
319 O ලොයිනොන්
319 P කොටියාගල
320 නෝර්වුඩ්
320 A මස්කෙළිය
320 B සීතගඟුල
320 C ගවරවිල 
320 D ස්ත්‍රැස්පි  
320 E රොසැල්ල
320 F වටවල
320 G රුවන්පුර
320 H  මරේ 
320 I මාවුස්සාකැළේ
320 J ඕල්ටන්
320 K මහනෙළු
320 L වෙන්චර්
320 M බ්‍රවුන්ස්වීක් 
320 N බ්‍රවුන්ලෝ 
320 O ෂැනන්  
320 P වැලිඔය  
320 Q මොකා
320 R පැන්මුර්

News & Events

28
Aug2017

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019 පෙබරවාරි

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්ෙතා්බර් මස...

Scroll To Top