ග්‍රාම නිලධාරි වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ නම නිලධරයාගේ  නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය
314 අඹගමුව දකුණ ඩබ්.ආනන්ද උපාලි මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, බගතුළුව විහාරස්ථානය, බගතුළුව, ගිනිගත්හේන 071-3766380
314 A අඹගමුව නැගෙනහිර ජේ.එම්.ජේ.දමයන්ති මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, අඹගමුව නැගෙනහිර අඹගමුව,උඩබුලත්ගම

0777977231    

071-9270823

314 B අඹගමුව උතුර එම්.ටී.ඩී.ලක්මාලී දයානන්ද මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, අඹගමුව ,උඩුබුලත්ගම 071-8410615
314 C සෙල්ලිපිගම සී.එම්.බී.ජී.ආර්.බී.චන්ද්‍රෙස්කර  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, සෙල්ලිපිගම, අඹගමුව, උඩුබුලත්ගම 714832438
314 D හෝමාගම කේ.ජී.හසිතා සඳමාලි මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කලවැල්දෙණිය,ගිනිගත්හේන. 718870025
314 E කළවැල්දෙණිය ඊ.ජී.සරත් පද්මසිරි මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ගිනිගත්හේන ,කලවැල්දෙණිය.              

0767765898    

071-3765898

314 F දෙහිගස්තැන්න(වැ.බ.) එම්.කේ.ටී.චන්ද්‍රානන්ද මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,අඹතලාව, ගිනිගත්හේන.  072 - 4598219
314 G හැබ්බෑකන්ද  ඊ.ජි.එස්.දිල්රුක්ෂි ඇතුගල මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හැබ්බෑකන්ද, ගිනිගත්හේන.

767300567

0777705208

315  තීනියගල(වැ.බ.) ඊ.ජි.එස්.දිල්රුක්ෂි ඇතුගල මිය  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, තීනියගල, ගිනිගත්හේන.

767300567

0777705208

315 A ගිනිගත්හේන එම්.කේ.ටී.චන්ද්‍රානන්ද මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,අංක 203,ගිනිගත්හේන. 072 - 4598219
315 B සමන්සිරිගම(වැ.බ.) උත්පලා මධුභාෂිනි දිසානායක මිය  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, සමන්සිරිගම, ගිනිගත්හේන. 077-6981312
315 C විදුලිපුර දකුණ (වැ.බ) එස්.එස් ඉලංගෝවන් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, විදුලිපුර දකුණ.     

770663298  

0702443298

315 D විදුලිපුර උතුර  එස්.එස් ඉලංගෝවන් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, විදුලිපුර උතුර, විදුලිපුර

770663298  

0702443298

316  බුලත්ගම කේ.එම්.ඩී.උදාරි පියතිස්ස මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,බුලත්ගම, බදුපොල, ගිනිගත්හේන        071-7278578
316 A රම්පාදෙණිය යූ.ඩබ්.විජේපාල මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, රම්පාදෙණිය, ගිනිගත්හේන 071- 8410624
316 B ගෝනාවල  උත්පලා මධුභාෂිනි දිසානායක මිය  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ගෝනාවල, පහළ කඩවල,ගිනිගත්හේන.        077-6981312
316 C කළුගල ඕ.කේ.ඩී.ලක්නා ඕපාත මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, යටිබේරිය, පිටවල,නාවලපිටිය                       077-8598368
316 D පිටවල ඩබ්.ජී.වයි.මානෙල් කුමාරී ගමගේ  මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, පිටවල.    නාවලපිටිය                                          071-0167750
316 E මිල්ලගහමුල  කේ.කේ.ඒ.දිලූෂිකා චාමලී කොඩිතුවක්කු මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මිල්ලගහමුල ,පිටවල 718862005
316 F දාගම්පිටිය වී.සී.රිද්මි කරුණාරත්න මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මිල්ලගහමුල ,පිටවල

071-6527187

071-3765862

316 G කෙහෙල්වරාව(වැ.බ) එච්.කේ.පී.රෝහණ හේනෙපොල මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කෙහෙල්වරාව,මොරහේනගම, හැටන්                    

071-2058026

051-2232324  0719444201

317  කිරිවන්එළිය මොනිකා ශ්‍යාමලී රණසිංහ මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කිරිවන්එළිය, විදුලිපුර 071-5734225
317 A ලක්ෂපාන( වැ.බ) ඩබ්.සී.පද්මරාණි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 071-9822684
317 B  වග්ගම   ඩබ්.සී.පද්මරාණි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, උඩබාගේ,ලක්ෂපාන 071-9822684
317 C මොරහේනගම  ඩබ්.ජී.වයි.ටී.විජේපාල මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මොරහේනගම, හැටන්. 071-1083624
318 පොල්පිටිය  එච්.කේ.පී.රෝහණ හේනෙපොල මයා  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, පොල්පිටිය, පිටවල.

071-2058026

051-2232324 

0719444201

318 A හිටිගේගම ඕ.ජී.ආර්.අපේක්ෂිකා ප්‍රියදර්ශනි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හිටිගේගම, හැටන්.                       

 077- 7705208 

0768443357

318 B හඟරාපිටිය යූ.ජී.සී.පී.සෝමසිරි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හඟරාපිටිය, හැටන්. 703815371
318 C මිනුවන්දෙණිය  ටී.ජී.ඩී සමන් කුමාර මයා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මිනුවන්දෙණිය,හිටිගේගම, හැටන් 071-8286607
318 D ජම්බුතැන්න  (වැ.බ) යූ.ජී.සී.පී.සෝමසිරි මිය   ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ජම්බුතැන්න,කොත්තැල්ලෙන,හැටන් 071-8286607
318 E කොත්තැල්ලෙන එච්.ජී.එන්.සුලක්ෂන ඥානපාල මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කොත්තැල්ලෙන, හැටන්.                 071-3766328
319 දික්ඔය එස්.අරුණගිරි මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,  දික්ඔයවත්ත,දික්ඔය 071-3766363
319 A දික්ඔය දකුණ එස්.කෞෂල්‍යාදේවී මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, දික්ඔය දකුණ, හැටන් ,                                        071-8287014
319 B හැටන් උතුර  ජී.ඩබ්.ඉනෝකා සඳමාලි මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හැටන් උතුර, හැටන් 071-1118003
319 C හැටන් බටහිර  ජී.එල්.චිත්‍රා කුමුදුනී මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හැටන්,කුඩාගම.

072-5905106   

051-3512323 

0773155665

319 D හැටන් දකුණ ජී.ස්වර්ණලතා මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,හැටන් දකුණ,ආරියගම, හැටන්

077 - 4957071

051-2244716

319 E හැටන් නැගෙනහිර එස්.සුරේෂ් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හැටන් නැගෙනහිර,හැටන්.

077-4644770

071-3766112

319 F බගවන්තලාව  දකුණ  එස්.ඩාර්වින් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, බගවන්තලාව දකුණ,ආරියපුර,බගවන්තලාව. 071-5110159
319 G කර්කස්වර්ල්ඩ් ඒ.ජෙයචන්ද්‍රන් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කර්කස්වර්ල්ඩ් , බගවන්තලාව 071-6584507
319 H නිව්වැලිගම නිශාන්ත ගාමිණී කුමාරගේ මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, නිව්වැලිගම, නෝර්වුඩ් 071-3766299
319 I ඇන්ෆිල්ඩ්   එම්.එන්.ෂන්මුගරාජා මයා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,ඇන්ෆිල්ඩ්,දික්ඔය                               071-3036911
319 J වනරාජා  හජා මොහිදින් අජ්රා බිබි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, වනරාජා වත්ත, දික්ඔය

0711058223

718286829

319 K ලෙතන්ටි ජී.ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කාසල්රි පාර, දික්ඔය

071-3765994

0775587797

319 L ඉන්ජස්ට්‍රි(වැ.බ) එස්.අරුණගිරි මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, හොන්සි කඩ වීදිය, දික්ඔය 071-3766363
319 M ටිලරි  (වැ.බ) ඒ.එම්.බසීර් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ටිලරි.දික්ඔය. 071-3318055
319 N බොගවානා  ඒ.එම්.බසීර් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, බොගවානා වත්ත, බගවන්තලාව 071-3318055
319 O ලොයිනොන් ආර්.ඉලංගෝවන් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, චැම්පියන් බසාර්, බගවන්තලාව

0702522388     

071-6180072   

077-8348377

319 P කොටියාගල සී.වීණාදේවි මිය ග්‍රාමනිළධාරි කාර්යාලය, කොටියාගල වත්ත, බගවන්තලාව 071-3766068
320 නෝර්වුඩ් හිරුණි රුවන්දිකා අධිකාරී මෙය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,නෝර්වුඩ් 714314883
320 A මස්කෙළිය ඩබ්.එම්.ජයරත්න බංඩාර මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මස්කෙළිය.

767003238 

0718003238

320 B සීතගඟුල කේ.ජි.ගුණතිලක මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, සීතගඟුල, මස්කෙළිය               071-3766359
320 C ගවරවිල  එම්.උදයකුමාර මයා  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ගවරවිල, නිශංකා උයන,අප්කට් 775000253
320 D ස්ත්‍රැස්පි   එන්.සීතාලෙච්චමී මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ස්ත්‍රැස්පි, අප්කට්.                     

0773250972     

072-9288847

320 E රොසැල්ල එල්.පී.ජී.පතිරණ මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, රොසැල්ල,                                  072-3670917
320 F වටවල ජේ.ටී.එම්.පෙරේරා මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, කෝවිල පාර,වටවල 071-8316527
320 G රුවන්පුර(වැ.බ) ජී.එල්.චිත්‍රා කුමුදුනී මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, රුවන්පුර, හැටන් 071-3765869
320 H  මරේ (වැ.බ) කේ.ජි.ගුණතිලක මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මරේ වත්ත, මස්කෙළිය              

0713766359    

077-9050868

320 I මාවුස්සාකැළේ එන්.ප්‍රදිපා මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, ලකම්බ් කඩවීදිය, මස්කෙළිය                                     071-3036911
320 J ඕල්ටන් එස්.රමේෂ් කන්නා මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මින්සින් කොටස,ඕල්ටන්, අප්කට් 077 -6485155
320 K මහනෙළු එම්.යෝගමලර් මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,මහනෙලු වත්ත, අප්කට් 071-7163590
320 L වෙන්චර් ඩී.අර්පුදමනී මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,වෙන්චර්, නෝර්වුඩ් 071-4494683
320 M බ්‍රවුන්ස්වීක්  ආර්.එම්.සිසි කුමාරි මිය  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, බ්‍රවුන්ස්වීක් කඩවීදිය, මස්කෙළිය    077-9560578
320 N බ්‍රවුන්ලෝ  එස්.පුවේන්ද්‍රන් මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,බුවුන්ලෝ,  071-8316526
320 O ෂැනන්   ඊ.ජේ.ඒ.පී.මෛත්‍රීපාල මයා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,ෂැනන් වත්ත,හැටන් 071-3766166
320 P වැලිඔය   එම්.සෞන්දර් මයා  ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය,                වැලිඔය වත්ත හැටන්. 071-6537455
320 Q මොකා(වැ.බ) ආර්.එම්.සිසි කුමාරි මිය ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, මොකාවත්ත, මස්කෙළිය.                779560578
320 R පැන්මුර් ආර්.සෙල්ලදොරේ මයා ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලය, පැනමූර් , හැටන්

071 -8316533

0713766323

News & Events

28
Aug2017

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019 පෙබරවාරි

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්ෙතා්බර් මස...

Scroll To Top